Γεωργίου T. Ζώρα, Χρονικὸν περὶ των Τούρκων Σουλτάνων (κατὰ τον Βαρβερινὸν Ἑλληνικὸν Κώδικα 111). Athens: Spoudastêrion Byzantinês kai Neoellênikês Philologias, 1958. Pr. 385. 9 plates

Main Article Content

John E. Rexine

Article Details

Section
Book Reviews