D. Salzmann, Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken, von den Anfängen bis zum Beginn der Tesseratechnik, Berlin 1982, Seiten 150, 1 Textabbildung, 2 Karten und 102 Tafeln

Main Article Content

P. Assimakopoulou-Atzaka

Article Details

Section
Book Reviews