Κωφού Ευαγγέλου, Η βαλκανική διάσταση τον Μακεδονικού Ζητήματος στα χρόνια της Κατοχής και στην Αντίσταση, σελ. 68, Αθήναι 1989; Εν. Kofos, The impact of the Macedonian question on civil conflict in Greece 1943-49, pp. 46, Athens 1989

Main Article Content

D. J. Delivanis

Article Details

Section
Book Reviews