Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Περί την ἱστορίαν τῆς Θράκης. Ό ἑλληνισμός των συγχρόνων Θρακῶν. Αί πόλεις Ξάνθη καί Κομοτινή. [Stilpon Ρ. Kyriakides, Aus der Geschichte Thraziens. Das Griechentum der heutigen Thraker. Die Städte Xanthe und Komotine]. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ἀριθ. 36. Θεσσαλονίκη 1960

Main Article Content

G. I. Theocharides

Article Details

Section
Book Reviews