Μωραΐτη Μ.-Π. ‘Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και το εργαζόμενο άτομο’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 2, τχ. 1, Δεκέμβριος 2022, σσ. 52-67, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol2pp52-67.