Ομάδα Σ. ‘Εξώφυλλo τεύχους’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 3, τχ. 1, Δεκέμβριος 2023, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol3pp%p.