Ρήνα Γ. ‘Από την «macho» επιχειρηματία στον «άγγελο του γραφείου». Η καταδυνάστευση των θηλυκών σωμάτων από την πατριαρχία και τον νεοφιλελεύθερο φεμινισμό’. EIRINI/Μελέτες Νέων Ερευνητ(ρι)ών για το Φύλο, τ. 3, τχ. 1, Δεκέμβριος 2023, σσ. 77-89, doi:10.26266/jeiyoschstugenvol3pp77-89.