Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ο γραμματισμός στην αξιολόγηση στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF

Σφάλματα επικύρωσης:

Element '{http://datacite.org/schema/kernel-4}creators': Missing child element(s). Expected is ( {http://datacite.org/schema/kernel-4}creator ).

Μη έγκυρο XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resource xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.26266/jpevol22pp43-58</identifier>
 <creators/>
 <titles>
  <title>Τα σχέδια της επιτροπής του 1824 για την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης και ο ανώνυμος "Πίναξ παραστήνων τον διοργανισμόν της κοινής εκπαιδεύσεως κατά τους τρεις βαθμούς της παιδείας": μια ιστορική αποκατάσταση</title>
 </titles>
 <publisher>Παιδαγωγική Επιθεώρηση</publisher>
 <publicationYear>1995</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Submitted">2015-10-19</date>
  <date dateType="Accepted">2024-02-01</date>
  <date dateType="Updated">2024-02-01</date>
  <date dateType="Issued">1995-10-19</date>
 </dates>
 <language>el</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="publisherId">10-442-6706</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <sizes>
  <size>43-58 Σελίδες</size>
 </sizes>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">Vorliegende Arbeit befasse sich mit der Frage der Datierung und Autorenschaft des "Plans zur Struktuzierung des Unterrichts in den öffentlichen Schulanstalten". Dieser "Plan", der sich heute im "Allgemeinen Staatsarchiv" befindet, ist zum ersten Mal von Frau Eleni Belia publiziert worden, die ihn auf die Zeit von J. Capodistrias dariert. Zugleich gibt es andere Forscher, wie z.B. Ap. Daskalakis, die den Plan für indentish halten mit einem Plan, den eine Kommission des griechischen Parlaments im Jahr 1824 ausgearbeitet hatte. Jetzt kann die vorliegende Arbeit mit der Hilfe vom Beweismaterial beweisen dass der Plan im "AK" in der Zeit zwischen November und Dezember 1829 von J. Kokkonis verfasst worden ist.</description>
  <description descriptionType="SeriesInformation">Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Τόμ. 22 (1995)</description>
 </descriptions>
</resource>