Εργασιακές σχέσεις σε πολθεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Στυλιανή Ξηροτύρη-Κουφίδου

Abstract


Υποστηρίζεται ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ευνοούν την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Δεδομένου όμως ότι το κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργούν, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα των εργασιακών σχέσεων, παρατηρείται μια τάση αποκέντρωσης της πολιτικής των πολυεθνικών, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και ταυτόχρονα μια τάση προσαρμογής της πολιτικής τους προς την πρακτική και το κλίμα που κυριαρχεί στη χώρα υποδοχής, με σκοπό την επίτευξη εργασιακής ειρήνης. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των εργασιακών σχέσεων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και του βαθμού διαφοροποίησης τους από τις ελληνικές. Σε κανένα από τα αντικείμενα που διερευνήθηκαν δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ πολυεθνικών και εθνικών επιχειρήσεων.

Keywords


Industrial relations; International business enterprises

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.