Λογιστική ανθρώπινου δυναμικού: μια νέα προσέγγιση

Ιορδάνης Φλωρόπουλος

Abstract


Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την επιχείρηση είναι γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μέχρι σήμερα όμως έχει αφιερωθεί ελάχιστη προσοχή στην πληροφορία, όσον αφορά στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρηση και στις αλλαγές που επέρχονται στη αξία αυτού του ανθρώπινου δυναμικού με την πάροδο του χρόνου. Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού έρχεται να καλύψει αυτή την έλλειψη συμβάλλοντας στην ανάγκη μιας προσέγγισης των πεδίων της Λογιστικής και του Management. Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τον ορισμό που έδωσε η Επιτροπή δια την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενώσεως Αμερικανών Λογιστών, περιγράφεται ως "η διαδικασία της εξακρίβωσης και μέτρησης στοιχείων αφορόντων στο ανθρώπινο δυναμικό και γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών στα ενδιαφερόμενα μέρη". Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού έχει επίσης επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι όχι μόνο ένα σύστημα μέτρησης, αλλά και ένας τρόπος σκέψης για το ανθρώπινο δυναμικό. Αντικειμενικός σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας απετέλεσε η ανάπτυξη ενός σύγχρονου στοχαστικού υποδείγματος αποτίμησης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Παραδοσιακά, η Λογιστική χρησιμοποιεί το ιστορικό κόστος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διότι δίδει έμφαση στην αντικειμενικότητα. Το κόστος αντικατάστασης όπως διαμορφώνεται, ως θυσία στην οποία υποβάλλεται η επιχείρηση για να αντικαταστήσει κάποιο υπάρχον περιουσιακό στοιχείο, παρουσιάζεται να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά γενικό κανόνα, η κατάλληλη μέθοδος μέτρησης της αξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού ως μονάδα αποτελεί η προβλεπόμενη αξία της καθαρής προσόδου, που αναμένεται να απολαύσει η επιχείρηση από την παροχή των υπηρεσιών του. Θεωρητικά φαίνεται ότι η αποτίμηση του κόστους αντικατάστασης και η αποτίμηση της οικονομικής αξίας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε ένα υπόδειγμα κόστους αντικατάστασης για μεμονωμένο εργαζόμενο, που ακολουθεί στο σχέδιο δράσης του στοχαστικές διαδικασίες. Ειδικότερα θα αποτιμήσουμε το αναμενόμενο κόστος ενός καινούργιου και ενός παλιού εργαζόμενου. Έχοντας πλέον υπόψη (α) το αναμενόμενο κόστος του καινούργιου εργαζόμενου και (β) το αναμενόμενο κόστος του παλιού εργαζόμενου, οδηγούμαστε στη λύση του στοχαστικού προβλήματος αντικατάστασης προσωπικού. Τέλος, προχωρούμε στην πρόταση για υπόδειγμα επίλυσης του στοχαστικού προβλήματος αντικατάστασης και επαναδραστηριοποίησης προσωπικού.

Keywords


Human capital; Managerial accounting

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.