Πρόβλεψη της προβληματικότητας των επιχειρήσεων με τα υποδείγματα LPM, Logit, Probit και Discriminant Analysis

Main Article Content

Δημήτρης Γκίνογλου

Abstract

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιούνται στοιχεία από 40 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 20 είναι υγιείς και οι υπόλοιπες προβληματικές, οι οποίες δήλωσαν προβληματικότητα κι εντάχθηκαν στις διατάξεις του προστατευτικού νόμου 1386/83. Βάσει των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως των επιχειρήσεων αυτών των ετών 1981-85 υπολογίσθηκαν 16 αριθμοδείκτες για κάθε επιχείρηση. Κατ' αρχάς, γίνονται στατιστικές αναλύσεις (one way analysis of variance και για να ελέγξουμε τη σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε t-tests και λ = wilks ή U statistics, για να δεχθούμε τη μηδενική υπόθεση Ηο:μ1=μ2 ή να την απορρίψουμε Ηο:μ1≠μ2) και έλεγχος των στοιχείων αυτών. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι Logit, Probit και Discriminant Analysis για τον προσδιορισμό των στατιστικά σημαντικότερων εκ των 16 αυτών αριθμοδεικτών και την κατάταξη των επιχειρήσεων σε προβληματικές και μη με βάση τους επιλεγμένους αριθμοδείκτες. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς είναι τα SPSS και TSP. Επακολουθεί ανάλυση ευαισθησίας, για την εξακρίβωση του εάν ορισμένες επιχειρήσεις είναι πράγματι προβληματικές ή μη, όπως παρουσιάζονται. Τέλος διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για τους ασχολούμενους με χρηματοδοτήσεις.

Article Details

Section
Articles