Εκτίμηση των κοινωνικών ανισοτήτων της υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στην Ελλάδα

Main Article Content

Νικόλαος Δριτσάκης

Abstract

Το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις στη μορφή, στον τρόπο και στην έκταση των ασφαλιστικών παροχών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δημιουργούν σημαντικές κοινωνικές ανισότητες στο χώρο ασφάλισης της υγείας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα 300 περίπου ασφαλιστικά ταμεία, από τα οποία 80 προσφέρουν διάφορες και ανομοιογενείς υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Στην εργασία αυτή αναφερόμαστε σε τρία από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία, το Ι.Κ.Α., τον Ο.Γ.Α. και τον Ο.Τ.Ε., και με τη βοήθεια των στοιχείων που αντλούμε από αυτά μελετούμε την ανισοκατανομή στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας και αναλύοντας βασικούς δείκτες ανισοκατανομών.

Article Details

Section
Articles