Μια πρώτη προσέγγιση για την κατάρτιση χαρτοφυλακίου από μετοχές του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών με τη μέθοδο της ταξινόμησης κατ' αύξουσα σειρά

Main Article Content

Δημήτριος Καραπιστόλης
Γιάννης Παπαδημητρίου

Abstract

Με την παρούσα εργασία θέσαμε δύο συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο η οικονομική ισχύς, που ασκούν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα της οικονομικής πράξης, μια σύγχρονη αντίληψη που εισάγει η Συστημική Προσέγγιση στην Οικονομική θεωρία. Στα πλαίσια του πρώτου στόχου εντασσόταν ακόμη η διαπίστωση αν και κατά πόσο ο παράγοντας αυτός, συνδυαζόμενος με την πολιτική των κερδών που εφαρμόζει η επιχείρηση μαζί με την ελκυστικότητα που παρουσιάζει η εταιρεία για το επενδυτικό κοινό, αναδύει τη φερεγγυότητα κάθε επιχείρησης. Ο δεύτερος στόχος ήταν να εντοπιστεί ανάμεσα από 118 εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών των Αθηνών, με τη μέθοδο της ταξινόμησης κατ1 αύξουσα ιεραρχία, μια ομάδα μετοχών, όπου η κάθε μια θα παρουσίαζε υψηλή φερεγγυότητα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αφενός επαλήθευσαν την προαναφερθείσα θεωρητική τοποθέτηση, αφετέρου προσδιορίστηκε μία ομάδα οκτώ (8) μετοχών, η οποία έχει τα εχέγγυα που επιζητεί κάθε ορθολογικός επενδυτής. Δηλαδή οι εταιρείες αυτές, στα πλαίσια της χρηματιστηριακής αγοράς των Αθηνών, παρουσιάζουν έντονη οικονομική ισχύ, ικανοποιητική πολιτικών των κερδών και υψηλή ελκυστικότητα.

Article Details

Section
Articles