Οικονομετρική διερεύνηση του νομισματικού υποδείγματος προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας yen/$

Main Article Content

Γιάννης Παλαιολόγος

Abstract

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης (co-integration test) στο νομισματικό υπόδειγμα προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας Yen/$, για την περίοδο 1972. Ι - 1992. IV. Προς τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες οικονομετρικές μέθοδοι, όπως τα τεστ των Dickey-Fuller και Phillips-Perron για τον έλεγχο της ολοκλήρωσης (integration) των μακροοικονομικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα μας, και η τεχνική της μέγιστης πιθανοφάνειας σε αυτοπαλίνδρομα διανύσματα (vectors autoregressive, VAR) των Johansen και Juselius για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης (co-integration) μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι το νομισματικό υπόδειγμα προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας Yen/$ είναι μια σχέση ισορροπίας μακροχρόνια, και επίσης ότι η υπόθεση της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) γίνεται δεκτή ως ένα μακροχρόνιο φαινόμενο όταν χρησιμοποιηθεί ο δείκτης χονδρικής πωλήσεως (WP1).

Article Details

Section
Articles