Μια μεθοδολογία για την αξιοποίηση των μοντέλων συμπεριφοράς χαρτοφυλακίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής

Main Article Content

Δημήτριος Σουμπενιώτης

Abstract

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιοποίηση των μοντέλων συμπεριφοράς χαρτοφυλακίου στην άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής. Στα τέσσερα διαδοχικά στάδια προσέγγισης που εμπεριέχει, περιγράφονται διαδοχικά: ο τρόπος επιλογής της άριστης Jacobian μήτρας, η μέθοδος επιλογής των μακροοικονομικών μεταβλητών στόχων, η διαδικασία προσδιορισμού της ικανής αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου και, τέλος, η μέθοδος προσδιορισμού των ποιοτικών και των ποσοτικών χαρακτηριστικών κάθε εναλλακτικής πολιτικής παρεμβάσεων. Εδείχθη ότι για κάθε συγκεκριμένο σύνολο μακροοικονομικών στόχων, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί μία ικανή αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί τελικά να επιτευχθεί μέσω ενός μεγάλου αριθμού εναλλακτικών «πακέτων» μέσων παρέμβασης.

Article Details

Section
Articles