Το μέγεθος των δειγμάτων στην απλή τυχαία δειγματοληψία

Main Article Content

Νίκος Φαρμάκης

Abstract

Η περίπτωση της Απλής Τυχαίας Δειγματοληψίας (ΑΤΔ), κατά την οποία παίρνουμε δείγμα δ, μεγέθους n, από πληθυσμό Π, μεγέθους Ν (Ν>n), είναι η σπουδαιότερη θεωρητικά και η συχνότερα εφαρμοζόμενη μορφή Δειγματοληψίας. Στην προκείμενη περίπτωση εξετάζεται εκτενέστερα το μέγεθος n, που πρέπει να έχει το δείγμα, ώστε, με πιθανότητα 100(1-a)%≥90%, να έχουμε μέγιστο σφάλμα εκτίμησης μικρότερο από h ή λόγο σφάλματος προς την Τυπική Απόκλιση s, h/s=λ γνωστό εκ των προτέρων.

Article Details

Section
Articles