Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών


Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών αποτελεί μία νέα υπηρεσία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κεντρικός σκοπός της οποίας είναι η συγκέντρωση, ο διαμοιρασμός, η καταγραφή, διάθεση και διατήρηση της γνώσης που παράγεται από τα μέλη ΔΕΠ της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και από άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, στη βάση της ανοικτής πρόσβασης (μέσω της «χρυσής οδού»).

Η Υπηρεσία υποστηρίζει όλη την εκδοτική διαδικασία ενός ηλεκτρονικού περιοδικού σε διαδικτυακό περιβάλλον, ενώ η Βιβλιοθήκη παρέχει την τεχνικήυποστήριξη και την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών στην έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού.

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Διαχείρισης και Έκδοσης Ηλεκτρονικών Επιστημονικών Περιοδικών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του» (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Θεματική Ενότητα Β2, MIS 304170) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιστημονικό Marketing

View Journal | Current Issue | Register

Βαλκανικά Σύμμεικτα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

View Journal | Current Issue | Register

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

View Journal | Current Issue | Register

Επιστημονική Επετηρίδα ΠαΜακ

View Journal | Current Issue | Register

Επιστημονική Επετηρίς Α.Β.Σ.Θ.

View Journal | Current Issue | Register

Ηλεκτρονικό Περιοδικό για την Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Περιοδική έκδοση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης

View Journal | Current Issue | Register

Νέα Οικονομία

Μηνιαία Οικονομική και Κοινωνική Επιθεώρηση

View Journal | Current Issue | Register

Παιδαγωγική επιθεώρηση

Περιοδική έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

View Journal | Current Issue | Register

ΤΟΠΟΣ: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών

View Journal | Current Issue | Register

Balkan Studies

A BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ)

View Journal | Current Issue | Register

South-Eastern Europe Journal of Economics

View Journal | Current Issue | Register