Μανουήλ I. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες : Ειδήσεις ιστορικοί βιογραφικαί περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου τον Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης (36-1884) [= Gédéon Manuel I., Tableaux patriarcaux: Informations historiques et biographiques sur les patriarches de Constantinople, depuis André le Protoclite jusqu’à Joachim III de Thessalonique (36-1884)], deuxième édition revue et augmentée sur la base des notes manuscrites de l’auteur lui-même; remaniement du texte, direction littéraire, tableaux et index de Nicolas L. Phoropoulos, Association pour la diffusion des livres utiles, Athènes, 1996, 921 pp

Main Article Content

Constantin Papoulidis

Article Details

Section
Book Reviews