Η Παιδαγωγική Επιθεώρηση είναι το επιστημονικό περιοδικό της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και εκδίδεται ανελλιπώς από το 1984. Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και δημοσιεύει υψηλού επιπέδου πρωτότυπες ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Παιδαγωγικής και των συναφών επιστημών, με στόχο να προάγει την ανακάλυψη, διάδοση και εφαρμογή της γνώσης. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν έρευνα, θεωρητικές αναλύσεις, κριτικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, εφαρμογές και πολιτικές. Επίσης, στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιοκριτικές. Γίνονται δεκτές εργασίες στην ελληνική ή σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το περιοδικό εκδίδει κατά καιρούς θεματικά τεύχη, μετά από σχετική πρόσκληση σε ειδικούς. Κάθε θεματικό τεύχος έχει έναν ή περισσότερους προσκεκλημένους επιμελητές, ειδικούς στο συγκεκριμένο θέμα.

Τόμ. 71 (2021)

Δημοσιευμένα: 2022-03-18

Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά την πανδημία COVID-19: αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών Α΄ Λυκείου

Κυριάκος Κυριακού, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Αχιλλέας Μανδρίκας, Ιωάννα Σταύρου, Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Η παιδαγωγική τεκμηρίωση ως τεχνική αξιολόγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Θωμάς Κ. Μπαμπάλης, Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Ελισάβετ Δ. Λαζαράκου

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στην έκθεση μέσω του τεχνολογικού αυτοματισμού

Βασίλειος Μποζιάρης, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Κωνσταντίνου
Προβολή όλων των τευχών