Προσδιοριστικοί παράγοντες της διάθεσης για απόδοση των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα

Δημήτρης Κ. Μπουραντάς, Νάνσυ Α. Παπαλεξανδρή

Abstract


Η εργασία αυτή στηρίζεται στα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης που έγινε σε ένα δείγμα 1.891 εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν τη διάθεση για απόδοση και να εξεταστεί ο βαθμός συμμετοχής τους στην αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του δείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Δημόσιος Τομέας υστερεί έναντι του Ιδιωτικού σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων, κυριότεροι από τους οποίους είναι: τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου εργασίας, η σύνδεση προσπαθειών-απόδοσης-αμοιβών, η ποιότητα ηγετικής συμπεριφοράς σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί. Με βάση τα συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας, οι συγγραφείς προτείνουν τους άξονες γύρω από τους οποίους πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες για βελτιωτικές αλλαγές στο Δημόσιο Τομέα.

Keywords


Labor productivity; Performqnce

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.