Προβλήματα επικοινωνίας υψηλού επιπέδου διοικητικών στελεχών και επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων

Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου, Εύη Ανδριανού

Abstract


Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων και των διαφόρων κατηγοριών χρηστών επηρεάζεται σημαντικά από το είδος του χρησιμοποιούμενου επικοινωνιακού μέσου (Human-Computer Interface). Ειδικά στην περίπτωση των Υψηλά Ισταμένων Διοικητικών Στελεχών η επικοινωνία αυτή παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής των χρηστών και στην αναποτελεσματικότητα του διατιθέμενου Interface. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων προβλημάτων, τα οποία εμποδίζουν την άμεση επικοινωνία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα μελέτης των και να τεθούν οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης των μέσω ενός κατάλληλου Interface.

Keywords


Management information systems; Human-computer interaction

Full Text:

PDF (Greek)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.