Κριτική επισκόπηση της επίπτωσης των φόρων

Main Article Content

Στέλλα Καραγιάννη
Αγγελική Νικολάου

Abstract

Στόχος του άρθρου αυτού είναι μια κριτική επισκόπηση των υποδειγμάτων μερικής και γενικής ισορροπίας που έχουν θεωρητικά αναπτυχθεί καθώς και των διαφόρων εμπειρικών προσεγγίσεων που κατά καιρούς έχουν γίνει για τη μελέτη των επιπτώσεων των φόρων. Η επισκόπηση περιορίζεται μόνο στη μελέτη των επιπτώσεων των φόρων στα πλαίσια του πλήρους ανταγωνισμού. Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την όλη επισκόπηση είναι ότι οι τρεις μέθοδοι για την ανάλυση της επίπτωσης των φόρων παρουσιάζουν διαδοχικά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, η οποία απορρέει από την προσπάθεια για την ακριβέστερη εκτίμηση της κατανομής του φορολογικού βάρους. Όμως δεν είναι καθόλου βέβαιο αν αυτές οι μέθοδοι είναι επίσης διαδοχικά πιο ακριβείς.

Article Details

Section
Articles