Γνωστοποίηση πληροφοριών επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης

Main Article Content

Θεοφάνης Καραγιώργος

Abstract

Τα τελευταία χρόνια στην Αμερική και στην Ευρώπη αλλά και σ' ολόκληρο τον κόσμο έχει τονισθεί η ανάγκη για μια σωστά σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη περιβαλλοντική πολιτική καθώς και για πολλά άλλα κοινωνικά θέματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά προβλήματα, η επίδραση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πάνω σ' αυτά τα προβλήματα έχει γίνει πηγή γενικού ενδιαφέροντος. Το ενδιαφέρον αυτό έχει συχνά μεταφραστεί ως υποχρέωση των εταιριών προς την κοινωνία, να αναφέρουν τη φύση και το μέγεθος των κοινωνικών τους πράξεων καθώς και τις συνέπειες τους. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει α) από τις προσδοκίες του κοινού για τις επιχειρήσεις καθώς αυτές έχουν αλλάξει οριστικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και β) οι επιχειρήσεις έχουν καταλάβει ότι το κοινό υποστηρίζει τους κοινωνικούς στόχους χάρη των οποίων μειώνεται η εμπλοκή του κράτους στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Εκείνο δηλ. το οποίο ζητείται από τις επιχειρήσεις είναι η επίδειξη από μέρους τους Κοινωνικής Ευθύνης (Κ.Ε.) κατά τις δραστηριότητες τους. Με άλλα λόγια, αυτό μεταφράζεται σε φροντίδα των επιχειρήσεων να μην επιβαρύνουν τον κοινωνικό τους περίγυρο (περιβάλλον, άνθρωπο, πανίδα κλπ.) με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή να τον επιβαρύνουν στον μικρότερο δυνατό βαθμό και, από την άλλη πλευρά, να δείξουν ευαισθησία σε άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το πλαίσιο μέσα από το οποίο τα παραπάνω σημεία αναπτύσσονται αρχίζει τα τελευταία χρόνια να παίρνει όλο και πιο συγκεκριμένα σχήματα. Είναι γνωστό δε με τον όρο Λογιστική Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων (Λ.Κ.Ε.Ε.). Στην εργασία αυτή εξετάζουμε ειδικότερα την Κ. Ε. των επιχειρήσεων έτσι όπως εμφανίζεται αυτή μέσα από τις ετήσιες λογιστικές εκθέσεις.

Article Details

Section
Articles