Στατιστική μοντελοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και εύρεσης λαθών στα προγράμματα Η/Υ

Main Article Content

Νικόλαος Μαλέυρης
Ευγενία Πέτροβα

Abstract

Η ανεύρεση λαθών στα προγράμματα Η/Υ κατά την ανάπτυξη τους και ειδικά στη διαδικασία ελέγχου οδηγεί στην απαίτηση για σωστή εκτίμηση της αξιοπιστίας του λογισμικού, πριν αυτό δοθεί προς χρήση. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων η δοκιμασία των προγραμμάτων με την εκτέλεση ορισμένων συγκεκριμένων δομών τους και η δημιουργία στατιστικών μοντέλων για την εκτίμηση της αξιοπιστίας τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα γενικευμένο μοντέλο του συνολικού ρυθμού εμφάνισης αποτυχιών σε ένα πρόγραμμα, το οποίο λαμβάνει υπ' όψη το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος του προγράμματος. Δίνονται παραδείγματα του μοντέλου και καθορίζεται θεωρητικά ο μέσος χρόνος για να επιτευχθεί ο παρών συνολικός ρυθμός εμφάνισης αποτυχιών.

Article Details

Section
Articles