Η χρήση των Edgeworth αναπτυγμάτων για την κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης

Main Article Content

Άννα Νικολάου

Abstract

Η θεωρία μέγιστης πιθανοφάνειας παρέχει προσεγγιστικά διαστήματα έμπιστοσύνης για μια παράμετρο ενδιαφέροντος θ, τα τυπικά διαστήματα θ±ζ1-ασ, όπου θ είναι ο εκτιμητής μέγιστης πιθανοφάνειας και σ είναι ένας εκτιμητής του τυπικού λάθους βασισμένος σε παραγώγιση του λογαρίθμου της συνάρτησης πιθανοφάνειας. Πρόσφατη δουλειά έχει παράγει διαστήματα εμπιστοσύνης, των οποίων η πιθανότητα κάλυψης έχει μεγαλύτερη ακρίβεια κατά μία τάξη μεγέθους. Σ’ αυτή την εργασία συζητούμε τη χρήση των Edgeworth αναπτυγμάτων στην κατασκευή βελτιωμένων προσεγγιστικών διαστημάτων εμπιστοσύνης.

Article Details

Section
Articles