Το αποτέλεσμα της εξάμηνης εγγύησης της τιμής των νεοεισηγμένων μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας (ΧΑΑ)

Main Article Content

Βασίλης Πανάγος

Abstract

Η εξάμηνη εγγύηση της τιμής των νεοεισηγμένων μετοχών στο ΧΑΑ θεσπίστηκε το 1985, ίσχυσε για πεντέμισι χρόνια, και είχε ως στόχο την προσέλκυση των επενδυτών στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά. Υπήρξε δε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού τέτοιο μέτρο δεν συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική. Το πρόβλημα που μπαίνει, και στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα εργασία, είναι το εξής: Το μέτρο αυτό υπήρξε αποτελεσματικό; Έδρασε δηλαδή ως αναπτυξιακό κίνητρο (σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε) τροφοδοτώντας τις επιχειρήσεις με φθηνά επενδυτικά κεφάλαια, ή αποτέλεσε μια ακόμη στρέβλωση της αγοράς, οπότε καλώς έγινε και αποσύρθηκε; Τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίξαμε την εργασία μας ήταν 44 νέες εταιρίες που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο την περίοδο 1990-1992: τιμή διάθεσης και τιμή πρώτης ημέρας εισαγωγής, αντληθέντα κεφάλαια, ποσοστά υπερκάλυψης, αποδόσεις μετά την εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο, κίνδυνος (συνολικός και συστηματικός) που συνοδεύει τις αποδόσεις αυτές. Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε αναφέρεται περισσότερο στις νέες εκδόσεις και στις αποδόσεις μετά την εισαγωγή τους, μια και δεν υπάρχει, όπως τονίσαμε, αντίστοιχο φαινόμενο στη διεθνή βιβλιογραφία.

Article Details

Section
Articles